Taksi Partners

MATKUSTAJAREKISTERI

Taksi Partnersin matkustajarekisterin tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
  Taksi Partners Oy
  Nuijamiestentie 7
  00440 Helsinki
  Puh: 040 867 7979
  ari.kunelius@taksipartners.fi
  Y-tunnus: 29223279-6
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Taksi Partners Oy tarjoaa yhteisöasiakkailleen, kuten yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille (myöhemmin Asiakas), taksinvälityspalveluita sopimushintaan. Palvelua käytetään Asiakkaan henkilöstön (myöhemmin Matkustaja) toimestamatkapuhelimeen asennettavan ohjelmiston (myöhemmin Mobiilisovellus) avulla.

Henkilötietoja käsitellään taksipalveluiden suorittamista varten (Matkustajan tilaaman kyydin suoritus sekä laskutus Asiakkaalta). Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Taksi Partnersin palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän sekä kolmansien osapuolten (Taksi Partnersin alihankkijat ja asiakkaat) oikeutettu etu.

 1. Oikeutettujen etujen kuvaus

Solmimme Asiakkaan kanssa sopimuksen taksipalveluiden toimittamisesta Matkustajan niitä taksimatkoja varten, jotka tehdään Asiakkaan laskuun. Toimimme taksipalveluiden / -tilausten välittäjänä valtakunnallisesti ja toimitamme tilauksen edelleen alihankkijanamme toimivalle paikalliselle välitysyhtiölle, joka toimittaa tilauksen paikalliselle taksiyritykselletaksipalvelun suorittamista varten.

Laskutusta varten Taksi Partnersin tulee voida osoittaa, kuka Matkustaja kyydin on tilannut, mistä mihin matka on suuntautunut sekä matkan pituus ja kesto. Lisäksi Taksi Partnersin alihankkijan tulee voida osoittaa, että taksipalvelu on suoritettu tilauksen mukaisesti. Edelleen Asiakkaamme tulee voida osoittaa mm. kirjanpitoa varten, mitä matkoja Asiakkaan henkilöstö on suorittanut Asiakkaan laskuun. Matkustajan henkilötietojen käsittely on näin ollen välttämätöntä, jotta palvelua voidaan toteuttaa.

Olemme arvioineet oikeutetun edun perusteen tietosuojavaltuutetun ohjeistaman tasapainotestin avulla. Tekemämme Matkustajan henkilötietojen käsittely on tarpeen perusoikeutemme, eli elinkeinonvapauden toteuttamiseksi. Lisäksi henkilötietojen käsittelyä tarvitaan Asiakkaan lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi. Käsittely on lainmukaista ja ilman sitä liiketoimintaa olisi mahdotonta harjoittaa.

4. Rekisteröitävät henkilötietoryhmät ja tietojen keräystavat

Käsittelemme seuraavia Matkustajan henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (matkapuhelin, sähköpostiosoite)
 • Asiakkaan asiakasnumero
 • Kustannuspaikka Asiakkaan organisaatiossa
 • Palvelun kautta tilatut ja suoritetut matkat (alku- ja päätepiste sekä kesto ja pituus)
 • Mobiilisovelluksen lokitietoja

Henkilötiedot saadaan joko asiakkaalta, joka toimittaa tarvittavat tiedot Taksi Partnersille tai suoraan Matkustajalta matkojen tilauksessa käytettävän matkapuhelimeen asennettavan ohjelmiston (myöhemmin Mobiilisovellus) kautta. Tilauksiin liittyvät tiedot Matkustaja syöttää itse Mobiilisovellukseen tai ne saadaan Matkustajan soittaessapuhelinpalveluun tehdäkseen tilauksen. Mikäli Matkustaja ei anna tietojaan, taksipalveluita ei voida toteuttaa.

Suoritettuihin matkoihin liittyvät tiedot saadaan alueelliselta taksivälitysyhtiöltä matkan suorittamisen jälkeenMobiilisovelluksen kautta.

5. Tietojen luovuttaminen

Luovutamme Matkustajan henkilötietoja taksipalveluiden suorittamisen yhteydessä alueellisille taksivälitysyhtiöille, jotka voivat luovuttaa tietoja edelleen paikallisille taksiyhtiöille ja heidän taksinkuljettajilleen erityistilanteissa, esim. ennakkotilauksissa. Lisäksi luovutamme henkilötietoja Asiakkaillemme palvelun suorittamisen jälkeen kirjanpitoa varten (myyntilasku ja sen liitteet, jotka sisältävät tiedot Matkustajista ja matkoista).

Taksi Partnersin henkilötietojen käsittelijöinä (myöhemmin Käsittelijä) käytetään seuraavia tahoja, joille luovutamme henkilötietoja Taksi Partnersin lukuun tehtävää käsittelyä varten:

 • Lähitaksi Oy
  • Käsittelijä vastaa Mobiilisovelluksen kehittämisestä ja ylläpitämisestä, jonka vuoksi Käsittelijällä on tekninen pääsy tietoihin mahdollisen ongelmanselvityksen yhteydessä.
  • Lisäksi Käsittelijä vie Asiakkaaltasaadut Matkustajien henkilötiedot palvelun avauksen yhteydessä palveluun, jotta Mobiilisovelluksessa voidaan tunnistaa Matkustaja ko. Asiakkaan työntekijäksi ja oikeutetuksi matkustamaan Asiakkaan laskuun.
 • Puhelin- / Callcenter-palveluita tarjoava yritys
  • Käsittelijä tarjoaa Taksi Partnersille puhelinpalveluita kyytien tilaamiseksi. Käsittelijä vie puhelimitse tehdyt tilaukset välityspalveluun.
 • Tilikanava Oy
  • Käsittelijä vastaa Taksi Partnersin kirjanpidosta, jonka vuoksi Käsittelijä näkee tositetiedoissa (myynti- ja kululaskut) Matkustajien henkilötietoja.
 • Microsoft Oy
  • Käsittelijä tarjoaa pilvipalveluita, joissa säilytetään Taksi Partnersin tietoja

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme Matkustajan henkilötietoja Mobiilisovelluksessa niin pitkään, kuin Matkustaja on Asiakkaan palveluksessa ja oikeutettu matkustukseen Asiakkaan laskuun sekä kunnes kaikki matkoihin liittyvät toimenpiteet, kuten matkojenlaskutus on tehty. Tämänkin jälkeen säilytämme henkilötietoja kirjanpidossamme tositetietona kirjanpitolain velvoittaman ajan (kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana matka on tehty).

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee Matkustajan henkilötietojen perusteella automatisoituja päätöksiä, emmekä profilointia.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Matkustajalla on seuraavat lakisääteiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn liittyen:

 1. Oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä. Matkustaja voi Mobiilisovelluksessa tarkastella omia tietojaan, ml. matkustushistoria.
 2. Oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja. Matkustaja voi Mobiilisovelluksessa päivittää omia perustietojaan (nimi ja yhteystiedot). Matkoihin liittyvien tietojen osalta oikaisupyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
 3. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella tehtävään käsittelyyn.
 4. Oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”). Taksi Partners poistaa Matkustajan henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun Matkustajan henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta (ks. kohta Henkilötietojen säilytysaika).
 5. Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. Matkustaja kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Taksi Partners voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  2. Käsittely on lainvastaista ja Matkustaja vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  3. Taksi Partners ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Matkustaja tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kohtien 1-5 mukaisia oikeuksia käyttääkseen Matkustajan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään niiltä osin, kuin ei pysty tai halua tehdä tätä Mobiilisovelluksessa. Tässä yhteydessä Matkustajan tulee voida todistaa henkilöllisyytensäriittävän luotettavalla tavalla.

Taksi Partnersin tietosuojaseloste (www)

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Taksi Partners Oy
Nuijamiestentie 7
00440 Helsinki
Puh: 040 867 7979
ari.kunelius@taksipartners.fi
Y-tunnus: 29223279-6

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Taksi Partners Oy:n toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Taksi Partners Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin.

3. Rekisteröitävät henkilöryhmät ja tietojen keräystavat
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta asioinnin yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Taksi Partners Oy:n internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse sekä markkinointirekistereistä ja yrityksen alihankkijoilta. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös väestörekisteriä. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, tieto ammatista, sekä kiinnostustiedot markkinoinnin profilointiin sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot. Edellä mainittuja henkilötietoja kerätään henkilön antamalla nimenomaisella suostumuksella tai sen vuoksi, että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

4. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

6. Rekisteröidyn pääsy omiin henkilötietoihinsa ja oikeus tietojensa korjaamiseen tai poistamiseen.
Rekisteröidyllä on pyynnöstään oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai kieltää häntä koskevien tietojen käsittely rekisteröidyn suostumukseen perustuvassa tietojen käsittelyssä. Halutessasi nähdä, poistaa tai muokata tietojasi, ota yhteys Ari.kunelius@taksipartners.fi

7. Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.